FAQ-veel gestelde vragen2017-03-19T20:04:53+01:00
Kan Goedhart Amsterdam u ondersteunen bij de aanvraag bij de kantonrechter?2017-03-19T20:53:11+01:00

Nadat de financiële administratie inzichtelijk is gemaakt, geeft Goedhart Amsterdam advies over de vervolgstappen. Als dat nodig is dan helpen wij u natuurlijk ook bij het indienen van de aanvraag voor beschermingsbewind of curatele.

Is er een klachtenregeling?2017-03-19T20:23:09+01:00
Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?2017-03-19T20:19:08+01:00

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen. Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen ook tegelijkertijd lopen. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten

Wat moet ik met de post doen?2017-03-19T20:18:42+01:00

De post waar uw bewindvoerder iets mee moet doen, kunt u sturen naar postbus 56795, 1040 AT te Amsterdam.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?2017-03-19T20:18:08+01:00

Afhankelijk van de complexiteit van de (financiële) situatie kan de aanvraag binnen 2 tot 6 weken bij de kantonrechter ingediend worden. De rechtbank beslist (meestal) binnen zes weken

Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?2017-03-19T20:17:17+01:00

De cliënt moet medewerking willen verlenen. Indien dat echt niet kan, kan bewindvoering via de zorginstelling waaronder cliënt valt of de Officier van Justitie worden aangevraagd. Er moet een geregeld inkomen zijn. De schuldenlast moet te overzien zijn (= af te lossen binnen budget in max. 36 maanden). Schuldenlasten welke niet meer inpasbaar zijn in het budget dienen via een apart traject gesaneerd te worden (bijv. WSNP)

Hoe kan ik iemand aanmelden?2017-03-19T20:16:49+01:00

Bel ons als u iemand wilt aanmelden voor bewindvoering, curatele of mentorschap. Ons telefoonnummer is 020-3377111. U kunt natuurlijk ook altijd een email sturen naar info@goedhartamsterdam.nl

Wie betaalt de kosten en is er een mogelijkheid tot bijdrage in de kosten?2017-03-27T21:44:24+01:00

De kosten komen voor rekening van de cliënt, kan de cliënt deze kosten zelf niet betalen? Dan kan hij/zij in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.   Lees meer via deze link

Wat kost het?2017-03-19T20:54:00+01:00

De kosten van bewindvoering en curatele zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U vindt de tarieven hier op onze website.

Wat wordt onder bewind gesteld?2017-03-19T20:14:23+01:00

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?2017-03-19T20:54:00+01:00

Op het moment dat u onder bewindvoering gesteld bent, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Uw bewindvoerder zal een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief wordt uitgelegd dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan dus niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?2017-03-19T20:13:30+01:00

Ja, dat kan mits er gegronde redenen zijn, mochten deze redenen er zijn dan kan er een ontslagverzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?2017-03-19T20:54:00+01:00

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet uit uw budget voldoen, dan moeten de schulden via een schuldhulpverleningstraject bij de kredietbank worden ingediend. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing. <<

Wanneer eindigt de taak van een bewindvoerder, curator of mentor?2018-10-01T10:08:14+01:00

Indien de cliënt overlijdt.

De bewindvoering, de curatele of het mentorschap kan ook worden beëindigd door een opheffingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal de maatregel over het algemeen alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen ervan ten grondslag lag, niet meer van toepassing is en u in staat bent zelfstandig verder te gaan.

Wat zijn de taken van een curator, bewindvoerder of mentor?2017-03-19T20:54:28+01:00
Wat zijn de eisen voor een curator, bewindvoerder en mentor?2017-03-19T20:54:28+01:00
Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?2017-03-19T20:54:28+01:00

Ingeval de cliënt de administratie niet meer kan overzien; de post wordt niet meer  geopend door de cliënt. Of als er betalingsachterstanden zijn ontstaan; de cliënt geeft aan dat hij geldtekort heeft. Indien er voor de cliënt  een schuldsanering moet worden aangevraagd of reeds is ingesteld en het noodzakelijk is dat het beheer van de financien bij een bewindvoerder ligt ter voorkoming van nieuwe schulden.

Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?2017-03-19T20:54:28+01:00
Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en curatele?2018-11-08T13:46:12+01:00

Beschermingsbewind is bedoeld om uw financiële belangen te behartigen. Bij curatele gaat het ook om zaken die niet met financiën te maken hebben. Bij curatele wordt u handelingsonbekwaam.

Wat houdt mentorschap in?2017-03-19T20:54:28+01:00

Tijdens het mentoraat is de betrokkene onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt in dit soort rechtshandelingen door de mentor vertegenwoordigd.

Wat houdt Curatele in? 2017-03-19T20:06:48+01:00

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Wat houdt bewindvoering in?2017-03-19T20:03:46+01:00

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van degene die onder bewind is gesteld. De betrokkene heeft bijvoorbeeld moeite om zijn financiën op orde te houden, als gevolg van zijn psychische of lichamelijke toestand Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en een goede administratie gevoerd. Ieder jaar dient er een Rekening & Verantwoording te worden gemaakt voor de kantonrechter.